Dodaj tu swój tekst nagłówka

Regulamin sklepu
Właścicielem sklepu internetowego sennocyletniej.pl (dalej SKLEP) jest:

Sen Nocy Letniej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Oleandrów 5 lok. usł. 2, 00-629 Warszawa, posiadającą numer NIP: 7010545153, REGON: 36367700000000 (dalej: Sen Nocy Letniej).

I. DEFINICJE

Sen Nocy Letniej – właściciel sklepu internetowego, Sprzedający,
Klient – nabywcę będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,
Konto – indywidualne konto Klienta, pozwalające na dokonywanie zamówień Towaru,
Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sen Nocy Letninej, stanowiący platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Snem Nocy Letniej a Klientem,
Produkt– perfumy, kosmetyki, książki, dyfuzory i inne artykuły oferowane przez sklep.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu i składania zamówień na Produkt, jest wyrażenie zgody przez Klienta na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu www.sennocyletniej.pl drogą e-mailową pod adresem: sklep@sennocyletniej.com
 3. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają VAT.
 4. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, jednak nie dotyczy to Produktu prawidłowo zamówionego przez Klienta.
 5. Wszystkie Produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Wszelkie rabaty od cen przedstawionych w sklepie regulowane są odrębnym Regulaminem Oferty Rabatowej.
 7. Produkty widoczne na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. Każde zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia ze strony Sklepu.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych. O przerwach technicznych Klient informowany jest poprzez informację zamieszczoną na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15 i w dni wolne od pracy Sklepu realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach.
 3. Do złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta.
 4. Do rejestracji Klienta i realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail) oraz adresu miejsca dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W takim przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 5. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami Regulaminu, Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny.
 6. Zrealizowane zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Wszystkie Towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zamówiony Towar nie będzie dostępny, sprzedający skontaktuje się z Klientem (telefon, e-mail), nie później niż w terminie 5 dni od momentu stwierdzenia braku towaru, w celu ewentualnej zmiany zamówionego Towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.
 8. Zrealizowane zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym z podaniem daty wysyłki Towaru.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Za zakupiony Towar można zapłacić wybierając dowolny sposób dostępny i aktywny w danym momencie dla określonych transakcji w Sklepie: płatność elektroniczna on – line, przelew bankowy lub płatność za pobraniem.
 2. Płatność elektroniczna (on-line)- zapłata na stronach Sklepu za pośrednictwem firmy Przelewy24.pl, realizującej płatności internetowe. W ramach tego typu płatności można płacić kartą kredytową lub płatniczą albo dokonać płatności przelewem elektronicznym. Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka Produktu przez Sklep może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten typ płatności.
 3. Przelew tradycyjny następuje na rachunek Sklepu podany na stronie internetowej.
 4. Towar jest wysyłany po wpłynięciu środków na konto z zastrzeżeniem terminów wskazanych w par. V pkt 4
 5. Płatność za pobraniem oznacza, że Klient płaci za towar kurierowi w momencie otrzymania przesyłki.

V. DOSTARCZENIE TOWARU

 1. Miejscem wykonania umowy jest miejsce dostawy wskazane przez Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych sklepu od momentu potwierdzenia płatności za zamówiony Produkt. W przypadku płatności za pobraniem, czas realizacji zamówienia wynosi również do 3 dni roboczych sklepu od dnia złożenia zamówienia.
 3. W celu rozwijania wzajemnej współpracy i dla uniknięcia nieporozumień, zaleca się, by Klient dokonał sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie, wskazanym jest by Klient sporządził wraz z kurierem/listonoszem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sklep.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy kupna Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna w skutkach z poinformowaniem Klienta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Klient może również odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie drogą mailową. Do oświadczenia należy dołączyć paragon / fakturę będącą dowodem dokonania zakupu.
 2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać Produkt na własny koszt. W przypadku gdy Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga mailową, wraz z odesłaniem Produktu Klient zobowiązany jest również przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny Produktu i koszt jego dostawy do Klienta.
 3. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy Produkt znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.
 4. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt odesłania Produktu.
 5. Pieniądze stanowiące 100% ceny zakupu Towaru zwracane są przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zwrotu, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez Klienta faktury korygującej.
 6. Zwrotu należy dokonać na adres concept store podany w przesyłce z otrzymanym Produktem.

VII. REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary objęte są 24 (dwudziesto-cztero) miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność Towaru z umową na warunkach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu lub w formie listu poleconego na adres Sen Nocy Letniej sp. z o.o., ul. Oleandrów 5 lik. usł. 2 , 00-629 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją ……..Dropbox (MUMOTIVE Group)SNLFORMULARZ REKLAMACYJNY.docx
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta lub wskazany w reklamacji lub w zamówieniu w przypadku braku Konta.
 6. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
 7. W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W wyniku złożenia zamówienia przez Klienta Snu Nocy Letniej uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży Towaru i kontaktu z Klientem, w tym w celu informacji o ofercie, promocjach, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Sklep. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Sen Nocy Letniej nie udostępni danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z ze Sklepem e-mailem na adres: sklep@sennocyletniej.com
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Sklep zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sklep zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 5. Szczegóły dotyczące zarządzania danymi osobowymi klientów opisane są w .……..Dropbox (MUMOTIVE Group)SNLPROGRAM LOJALNOŚCIOWY20160524regulamin SNL (sj).docx


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sen Nocy Letniej oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sen Nocy Letniej przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Sklep zobowiązuje się na 14 dni, przed dniem wprowadzeniem zmiany Regulaminu, w formie wiadomości e-mail przekazywanej na adres e-mail Klienta, do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie zmiany Regulaminu. Informacja przekazywana Klientowi zawierać będzie treść wprowadzanych zmian oraz jednolity tekst Regulaminu, w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 4. Prośba o akceptację zmiany Regulaminu, będzie przesyłana na adres e-mail Klienta, wraz z wiadomością o zmianie Regulaminu, o której mowa w pkt 4 powyżej, zaś w przypadku nie dokonania akceptacji w tej formie, Klient zostanie poproszony o akceptację zmiany Regulaminu, przy logowaniu na Konto.
 5. Zmieniony Regulamin, będzie obowiązywał Klienta, z nadejściem dnia określonego we wiadomości nadesłanej klientowi, zgodnie z pkt 4 powyżej i po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu przez Klienta, w sposób określony w pkt 5 powyżej.
 6. Braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Klienta, nie uniemożliwia Klientowi korzystania ze Sklepu i składania zamówień na Towar.
 7. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
 8. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą Sen Nocy Letniej a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Strony dołożą starań, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.
 9. Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia umieszczone na stronie internetowej stanowią własność firmy Sen Nocy Letnie. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych lub innych bez zgody właścicieli.
 10. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
 11. ( Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem 31.10.2016 r.